การมอบอำนาจ/รับมอบอำนาจ


ขั้นตอนการมอบอำนาจ


นิติบุคคลจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำการแทนในการยื่นคำขอรับบริการต่างๆ จากกรมการค้าต่างประเทศ โดยขั้นตอนการมอบอำนาจ ดังนี้


1. เลือกเมนู “มอบอำนาจ/รับมอบอำนาจ” เลือกแท็บ “การมอบอำนาจ”2. กดปุ่ม “เพิ่มการมอบอำนาจ”    จะพบกับหน้าต่างเพิ่มการมอบอำนาจ

3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง และกดปุ่ม “ค้นหา” ชื่อนามสกุลของผู้รับมอบอำนาจจะปรากฏ (ผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา)4. เลือกเงื่อนไข กรณีมอบอำนาจครั้งเดียวให้ระบุเลขที่และวันที่ของ Invoice กรณีมอบอำนาจแบบช่วงเวลาให้ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี5. เลือกรายการมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบตามที่รายการที่กำหนด6. กดปุ่ม “มอบอำนาจ” รายการมอบอำนาจจะส่งไปยังผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่อไป แต่ถ้ายังไม่ดำเนินการสามารถบันทึกไว้ได้ กดปุ่ม "บันทึก"


ขั้นตอนการรับมอบอำนาจ

บุคคลธรรมดาผู้ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล จะต้องดำเนินการเพื่อให้การรับมอบอำนาจเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

1. เลือกเมนู “มอบอำนาจ/รับมอบอำนาจ” เลือกแท็บ “รับมอบอำนาจ”    จะได้หน้าต่างดังนี้2. เลือกรายการมอบอำนาจที่ต้องการ กดที่ปุ่มรูปปากกา


    จะปรากฏหน้าต่างนี้
3. เลือกรายชื่อผู้ลงนามมอบอำนาจ 1-2 รายชื่อ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล4. พิมพ์แบบฟอร์มออกจากระบบ และให้ดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอ ได้แก่ กรอกที่อยู่ของผู้มอบอำนาจบนแบบฟอร์มให้ตรงตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงนาม ประทับตรานิติบุคคล และติดอากรแสตมป์ พร้อมขีดเส้นคร่อมฆ่าอากรแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปี5. สแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว ประกอบไปด้วย

  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรอกข้อมูลที่อยู่ของผู้มอบอำนาจตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามผู้มอบ ผู้รับมอบ และพยานชัดเจน ติดอากรแสตมป์ พร้อมขีดเส้นคร่อมฆ่าอากรแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษ และลงวัน เดือน ปี )
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ (ลงนามรับรองสำเนา)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ (ลงนามรับรองสำเนา)


6. ให้อัพโหลดไฟล์ PDF ที่ได้จัดเตรียมตามข้อ 5 เข้าสู่ระบบกรุณาตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย เมื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที่แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการมอบอำนาจ และท่านจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่แรก

7. กดปุ่ม “ยอมรับ” ระบบจะส่งเอกสารทั้งหมดไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการมอบอำนาจในครั้งนี้ เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการรับมอบอำนาจ


กรณีไม่ประสงค์รับมอบอำนาจให้คลิกปุ่ม “ปฏิเสธ” เพื่อปฏิเสธการรับมอบอำนาจ เอกสารจะไม่ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ และจบธุรกรรมมอบอำนาจทันที

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น