สมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคล/กิจการที่มีใบทะเบียนพาณิชย์ขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคล/กิจการที่มีใบทะเบียนพาณิชย์

1. กดปุ่ม “สมัครบัญชีผู้ใช้งาน”
2. เลือกบัญชีผู้ใช้งานประเภท “นิติบุคคล”


 


3. ระบบจะแสดงคำแนะนำในการเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคล ให้จัดเตรียมเอกสารตามคำแนะนำ

4. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ และกดยอมรับเงื่อนไข
5. กรอกอีเมล (อีเมลของนิติบุคคลสำหรับเข้าใช้งานระบบ) และกดปุ่ม “ยืนยันอีเมล” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่อีเมล ให้นำรหัสมากรอกเพื่อยืนยันอีเมล <ภาพตัวอย่างอีเมล ซึ่งรหัส OTP จะมีอายุการใช้งานเพียง 30 นาทีเท่านั้น>

โดยปกติแล้วท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรหัส OTP ภายใน 1 นาที และมีอายุใช้งานเพียง 30 นาทีเท่านั้น หากท่านไม่ได้รับอีเมลกรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายถังขยะก่อน หากท่านใช้อีเมลองค์กร ท่านอาจเจอปัญหาองค์กรกีดกันอีเมลจากภายนอกได้ ท่านจะต้องปรึกษา IT Support ขององค์กรท่านเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหา


6. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระพิเศษ อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัวอักษร

 


7. กรอกข้อมูลผู้ยื่นคำขอเปิดบัญชีนิติบุคคล/ใบทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาอยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ (คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ กรอกอีเมลและรหัสผ่าน) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมากรอกลงแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ
8. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลที่อยู่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กรอกข้อมูลนิติบุคคลและที่อยู่ด้วยตนเอง

 


9. ระบบเชื่อมโยงรายชื่อกรรมการมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นคำขอระบุผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง กดปุ่มแก้ไขเพื่อกรอกข้อมูล กรรมการ ในกรณีที่รายชื่อกรรมการไม่ครบสามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยกดปุ่ม “เพิ่มรายการ”
รายชื่อกรรมการที่ทำเครื่องหมายติ๊กถูกที่ด้านหน้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ รายชื่อกรรมการที่ติ๊กถูกในช่อง ผูู้มีอำนาจลงนามในแบบ บก.ส.1,บก.ส.2 ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม จะต้องกดปุ่มแก้ไข เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลกรรมการต่างๆ พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนา ให้เรียบร้อย มิเช่นนั้นจะส่งคำขอไม่ได้


10. แนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำขอ”

 


11. หลังส่งคำขอสมัครบัญชีแล้ว ระบบจะแสดงปุ่มให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร บก.ส.1 และแบบฟอร์ม บก.ส.2 ให้ดาวน์โหลดไปจัดพิมพ์ และให้ผู้มีอำนาจลงนามทำการลงนามและประทับตรานิติบุคคลให้เรียบร้อย

12. ผู้ยื่นคำขอเปิดบัญชีผ่านระบบ SMART-I จะต้องเป็นผู้นำเอกสารประกอบการเปิดบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล/ใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริงไปยื่นที่กรมการค้าต่างประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จากนั้นให้รอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ


13. สามารถลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้เพื่อติดตามสถานะการพิจารณาเปิดบัญชีผู้ใช้งาน กรณีบัญชีผู้ใช้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่จะยังไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้

  


14. รออีเมลแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

 


15. หากได้รับแจ้งให้แก้ไขคำขอ ให้ทำการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ จะพบผลการพิจารณาและมีหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ปรากฏ ให้กดปุ่ม “แก้ไขคำขอ” เพื่อดำเนินการแก้ไขคำขอและส่งคำขอกลับไปยังเจ้าหน้าที่

 16. หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักและเมนูการใช้งานเพื่อให้ดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ได้


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น