สมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคล/กิจการที่มีใบทะเบียนพาณิชย์