บริการออกหนังสือรับรองฯ ประเภท ตอ. Jtepa (การส่งออกกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่งไปญี่ปุ่น)บริการออกหนังสือรับรองฯ ประเภท ตอ. Jtepa (การส่งออกกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่งไปญี่ปุ่น) ภายใต้ระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART - Licensing Systems (SMART - l)  มีบริการ ดังนี้

  • การตรวจสอบการได้รับการจัดสรร/การใช้โควตาส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้ JTEPA
  • การยื่นคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA
  • การยกเลิกคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA (ก่อนเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ)
  • การชำระเงินค่าบริการ ตอ. JTEPA
  • การรับเอกสารหนังสือรับรองการส่งออก ณ กรมการค้าต่างประเทศ
  • การยกเลิกหนังสือรับรองฯ ตอ.JTEPA
  • การรายงานการส่งออกสินค้า JTEPA
  • การคัดสำเนาหนังสือรับรองฯ ตอ.JTEPA

รายละเอียดบริการและขั้นตอนการขอรับบริการ มีดังนี้

การตรวจสอบการได้รับการจัดสรร/การใช้โควตาส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้ JTEPA

การส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง JTEPA ในแต่ละสินค้าจะมีลักษณะโควตาที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • โควตาสินค้ากล้วยสด

สินค้ากล้วยสดจะเป็นโควตาแบบกำหนดปริมาณ ซึ่งได้รับจัดสรรปริมาณส่งออกตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณโควตาที่ได้รับ ดังนี้

1. เลือกเมนู ระบบบริหารงานโควตาและตรวจสอบสิทธิ์ > สินค้าอื่นที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก > ดูประวัติการได้รับ การใช้ และการโอนสิทธิ์/การแต่งตั้งตัวแทนโควตา


2. เลือกแท็บ "โควตาแบบกำหนดปริมาณ" หากผู้ส่งออกได้รับการจัดสรรโควตาส่งออกจะพบกับข้อมูลโควตา ได้แก่ ปีที่จัดสรร หน่วยงานที่จัดสรร กลุ่มสินค้าที่ได้รับการจัดสรรเป็นกล้วยสด และปริมาณที่ได้รับการจัดสรร ตัวอย่างดังภาพ


ผู้ส่งออกสามารถใช้โควตาที่ได้รับจัดสรรได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. ของปีที่ได้รับจัดสรร ไปจนถึง 31 มี.ค. ของปีถัดไป

3.ผู้ส่งออกที่ได้รับการจัดสรรโควตาสามารถขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ.JTEPA ได้ (รายละเอียดขั้นตอนการขอหนังสือรับรองจะกล่าวในหัวข้อถัดไป) หลังจากที่ได้รับการอนุมัติออกหนังสือรับรองฯ แล้ว ระบบจะหักโควตา และแสดงปริมาณโควตาคงเหลือที่สามารถขอออกหนังสือรับรองได้ ตัวอย่างดังภาพ  • โควตาสินค้าสับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง

สินค้าสับปะรดและเนื้อสุกรปรุงแต่ง เป็นโควตาประเภท First Come, First Served โดย กรมฯ จะออกหนังสือรับรองโดยใช้หลักการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (First come, first served) จนกว่าจะครบปริมาณตามที่กำหนด ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบการได้รับโควตา ดังนี้

1. เลือกเมนูระบบบริหารงานโควตาและตรวจสอบสิทธิ์ > สินค้าอื่นที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก > ดูประวัติการได้รับ การใช้ และการโอนสิทธิ์/การแต่งตั้งตัวแทนโควตา

2. เลือกแท็บ "โควตาแบบ First Come, First Served"  หากผู้ส่งออกได้รับโควตาจะพบกับข้อมูลโควตา ตัวอย่างดังภาพ


สินค้าสับปะรดเป็นโควตาแบบทั่วไป สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ได้เป็นการทั่วไป ส่วนสินค้าเนื้อสุกรปรุงแต่งเป็นโควตาแบบเจาะจง จะต้องมีรายชื่อตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
กรมฯ จะอนุมัติการออกหนังสือรับรองโดยใช้หลักการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (First come, first served) จนกว่าโควตาจะหมด ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบปริมาณโควตาคงเหลือได้ ตัวอย่างดังภาพข้างต้น


การยื่นคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA

เฉพาะผู้ส่งออกที่ได้รับโควตาเท่านั้น ที่จะสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ.JTEPA ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนีิ

1. เลือกเมนู ระบบบริการส่งออกสินค้า > ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกสินค้า > ขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ.JTEPA


2. ที่หน้ารายการคำขอ กดปุ่ม"เพิ่มคำขอ"
ระบบมีฟังก์ชันคัดลอกแบบคำขอจากเลขที่คำขอ

3.ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA ให้เลือกหมวดสินค้า และกลุ่มสินค้าที่ต้องการขอหนังสือรับรองฯ (เลือกตามที่ได้รับโควตาส่งออก JTEPA)

4.กรอกข้อมูล Exporter โดยการเลือก Branch (สาขา) ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่และการติดต่อจากโปรไฟล์นิติบุคคลมาแสดง เพื่อใช้สำหรับแสดงบนหนังสือรับรองการส่งออก (การแก้ไขข้อมูลที่อยู่และการติดต่อจะต้องกระทำผ่านบัญชีนิติบุคคล เมนูแก้ไขโปรไฟลนิติบุคคลเท่านั้น)


5. กรอกข้อมูล Buyer  (ถ้ามี) และ First consignee โดยช่องที่มีเครื่องหมาย * จะบังคับให้กรอกข้อมูล 


6. กรอกข้อมูล Vehicke Exports ให้ครบถ้วน
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ เป็นไปตามข้อมูลของกรมศุลกากร 

7.ที่ Product list กดปุ่ม Add
หากกดปุ่ม Add แล้วได้รับการแจ้งเตือนว่า "ไม่พบโควตา" แสดงว่าท่านไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรโควตา จะไม่สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองฯ ได้

8.จะพบหน้าต่างเพิ่มรายการสินค้า ให้กรอกลำดับที่ตาม Invoice เลือกสินค้า พิกัดสินค้า ระบบแสดง Product Description ให้ สามารถปรับแต่งข้อความได้ดังภาพตัวอย่าง ต่อไปให้กำหนด Net Weight (Ton) โดยขอได้ไม่เกินปริมาณโควตาคงเหลือ กรอกข้อมูล Quantity Unit และ Price ให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม "เพิ่มสินค้า"


9.รายการสินค้าจะถูกเพิ่มใน Product list โดยเพิ่มได้สูงสุด 2 รายการ/แบบฟอร์ม

10.กรอก Reason for requesting certificate

11. แนบเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ โดยบังคับให้แนบ Invoice ให้ระบุเลขที่ วันที่ของเอกสาร พร้อมแนบไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF และให้แนบเอกสารรายการที่เหลือ (ถ้ามี)
ไฟล์เอกสารที่จะ Upload เข้าสู่ระบบ จะต้องผ่านการลงนามบนไฟล์เอกสารแนบด้วย Digital Certificate เท่านั้น โดยสามารถศึกษาวิธีการลงนามได้ที่วิดีโอนี้ https://www.youtube.com/watch?v=UrICUNq29pA

12.ให้คำรับรองฯ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำขอ"
กรณีที่ยังกรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จ สามารถกดปุ่ม "บันทึกแบบร่าง" ไว้ก่อนได้เพื่อกลับมาคีย์ข้อมูลต่อในภายหลัง โดยแบบร่างจะยังไม่ถูกส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่

13.ระบบจะแสดงตัวอย่าง (Preview) แบบฟอร์มคำขอ ตอ.JTEPA ขึ้นมาให้ตรวจสอบข้อมูล *** ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแนบต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการส่งข้อมูล หากยืนยันการส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำขอได้อีก ***

14.หลังกดปุ่ม "ยืนยัน" ระบบจะแสดงเลขที่คำขอ และค่าบริการยื่นคำขอ ตอ.JTEPA จำนวนเงิน 30 บาท/ฉบับ ให้กดปุ่ม "กลับสู่หน้ารายการ"

15.ที่หน้ารายการจะพบว่าคำขออยู่ในสถานะ "รอการพิจารณา" และสถานะการชำระเงินแสดง "รอการชำระเงิน"  *** เจ้าหน้าที่จะยังไม่ได้รับคำขอของท่านและยังไม่ดำเนินการพิจารณา จนกว่าท่านจะชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อน หากท่านไม่ชำระเงินภายใน 5 วันทำการ ระบบจะยกเลิกคำขอโดยอัตโนมัติ ***


การยกเลิกคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA (ก่อนเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ)

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการส่งคำขอที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถทำได้ ดังนี้
1. กดปุ่มจัดการท้ายรายการที่ต้องการ

2. ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอ ให้เลื่อนไปด้านล่างสุด กดปุ่ม "ยกเลิกคำขอ"

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน ให้ท่านยืนยันการยกเลิกคำขอ (ในกรณีที่ท่านยกเลิกคำขอก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาท่านสามารถยืนยันการยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารใดๆ กับกรมฯ และระบบจะอนุมัติการยกเลิกคำขอทันที)


4. คำขอจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ยกเลิก" และมรสถานะการยกเลิกเป็น "ยกเลิกโดย ผปก." ตัวอย่างดังภาพ


การชำระเงินค่าบริการ ตอ. JTEPA 

เจ้าหน้าที่จะเริ่มการพิจารณาคำขอ เฉพาะรายการคำขอที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น

*** โปรดจำไว้ว่า ค่าบริการที่ชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินในทุกกรณี ดังนั้นโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแนบทุกรายการคำขอก่อนชำระเงิน *** 

การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ MOC e-Payment
1. กดปุ่มรูปตะกร้าชำระเงิน ที่มุมขวาบน
2. เลือกแท็บ "ค่าบริการ" ระบบจะแสดงรายการค่าบริการที่รอการชำระเงิน
3. กดปุ่ม "ชำระเงิน" เพิ่มเริ่มต้นการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยให้ทำตามขั้นตอนจนกระทั้งชำระเงินสำเร็จ (ระบบ SMART-I เชื่อมต่อกับบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ หรือ MOC e-Payment ซึ่งรอง
รับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Internet banking ฯลฯ )ประกาศ!!! เนื่องจากในขณะนี้ระบบ SMART-I ยังไม่เปิดให้บริการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก จึงเปิดช่องทางโอนเงินเพื่อชำระค่าบริการ แบบชั่วคราวจนกว่าระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้งานได้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้า ประเภท ตอ. JTEPA สำหรับการส่งออกกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่งไปญี่ปุ่น ขอให้ดำเนินการดังนี้


1. โอนเงินค่าแบบพิมพ์เข้าบัญชี (ยอดที่ชำระ ตามที่แสดงในหน้าระบบฯ)

เข้าบัญชี กองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์

เลขที่บัญชี 385 - 0 - 07437 - 4


2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email: dftlicense001@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่องและรายละเอียด ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ชื่อเรื่อง : ส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อแบบพิมพ์....... ชื่อบริษัท......

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหนังสือสำคัญ 1

บริษัท ABC Company ขอส่งหลักฐานการโอนเงินจำนวน 50 บาท

วันที่โอน : 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

สำหรับคำขอหนังสือรับรองฯ ตอ. JTEPA สินค้ากล้วยสด เลขที่............. ลงวันที่ ....................

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอำนวย สะดวกดี

บริษัท ABC Company

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ


3. ผู้ประกอบการต้องชำระเงินค่าแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังกล่าวก่อน เพื่อให้ระบบฯ ส่งคำขอหนังสือรับรองฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาฯ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบคำขอฯ ให้ถูกต้องก่อนส่งงานเข้าระบบฯ ทุกครั้ง เนื่องจากหากกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องและไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการจะต้องชำระเงินและยื่นคำขอเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งการชำระเงินผ่านจุดบริการชำระเงิน บก. ชั้น 3
นอกจากวิธีการชำระเงินข้างต้นแล้ว ท่านสามารถติดต่อจุดบริการรับชำระเงิน บก. ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อชำระเงินได้ ซึ่งจะมีระยะเวลารอคอยการอนุมัติเอกสารหลังชำระเงิน จึงขอแนะนำให้ใช้วิธีการชำระเงินแบบออนไลน์จะดีที่สุด

4. หลังจากชำระเงินสำเร็จ ท่านสามารถดูประวัติการชำระเงินได้ที่แท็บ "ประวัติการชำระค่าบริการ" โดยจะพบกับหน้ารายการประวัติการชำระค่าบริการ และสามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จฯ ได้ที่ปุ่มเครื่องพิมพ์ท้ายรายการ


การรับเอกสารหนังสือรับรองการส่งออก ณ กรมการค้าต่างประเทศ 

1. หลังจากที่ผู้ส่งออกชำระค่าบริการแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับคำขอ และเริ่มต้นการพิจารณาตามลำดับคิว หากเจ้าหน้าที่เริ่มต้นการพิจารณาคำขอจะเปลี่ยนสถานะเป็น "อยู่ในระหว่างการพิจารณา" ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่หน้ารายการคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA

2. คำขอที่ได้รับการอนุมัติออกหนังสือรับรองฯ จะเปลี่ยนสถานะเป็น "อนุมัติคำขอ" ดังภาพ และจะได้รับเลขที่หนังสือรับรองฯ

3.แบบฟอร์ม ตอ.JTEPA เป็นคำขอแบบ Non-paperless ดังนั้นผู้รับมอบอำนาจที่เป็นผู้ยื่นคำขอจะต้องเดินทางไปรับเอกสารหนังสือรับรองฯ ณ จุดให้บริการชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ ในวันเวลาทำการ โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเอกสาร (ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรผู้รับมอบอำนาจ)

4. รายการใดที่รับหนังสือรับรองฯ ฉบับจริงไปแล้ว จะเปลี่ยนสถานะเป็น "อนุมัติและรับเอกสารแล้ว" เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองฯ


การยกเลิกหนังสือรับรองฯ ตอ.JTEPA 

กรณีที่ผู้ส่งออกมีความประสงค์จะแจ้งยกเลิกหนังสือรับรองฯ ตอ.JTEPA กับกรมการค้าต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ SMART-I และมายังหน้ารายการคำขอหนังสือรับรองการส่งออก ตอ. JTEPA ค้นหารายการด้วยเลขที่หนังสือรับรองฯ จากนั้นกดปุ่มจัดการที่ท้ายรายการ

2. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดคำขอ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด กดปุ่ม "ยกเลิกคำขอ"

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน ให้ยืนยันการส่งคำขอยกเลิกหนังสือรับรอง

4.ระบบจะแสดงเลขที่คำขอยกเลิก และมีสถานะเป็น "รอการพิจารณา" การยกเลิกจากทางเจ้าหน้าที่


5. เนื่องจากหนังสือรับรองฯ ตอ.JTEPA เป็นคำขอแบบ Non-paperless ผู้ส่งออกจะต้องนำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองฯ มาที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการยกเลิก

6.เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือรับรองฯ ต้นฉบับแล้ว จะดำเนินการยกเลิกให้ โดยเมื่อยกเลิกแล้ว หนังสือรับรองจะมีสถานะ "ยกเลิก" ดังภาพ และสถานะการยกเลิกจะแสดง "อนุมัติ" หมายถึง เจ้าหน้าที่อนุมัติการยกเลิกแล้ว เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการยกเลิกหนังสือรับรองฯ


การรายงานการส่งออกสินค้า JTEPA 

ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองฯ JTEPA รายงานการส่งออก ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ส่งออกสินค้าแต่ละครั้ง ผ่านระบบ SMART-I


การคัดสำเนาหนังสือรับรองฯ ตอ. JTEPA 

ระบบ SMART-I ยังไม่เปิดให้บริการยื่นคำขอคัดสำเนาหนังสือรับรองฯ ตอ.JTEPA  กรุณาติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอคัดสำเนาด้วยวิธีการแบบเดิม


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2547-4837 /0-2547-4826 / 0-2547-4838 / 0-2547-4810


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น